Materiāli tehnisko resursu nodrošinājums izglītības programmu īstenošanai:

  • interaktīvās tāfeles (visās grupās);
  • datori (visās grupās), visiem speciālistiem, vadībai;
  • gaismas galdi (visās grupās);
  • kinētiskās smiltis (visās grupās);
  • LED televizori ( grupās no 1.5 – 3 g.), bērnu apmācības dažādošanai;
  • Bee-Bot programmējams grīdas roboti ;
  • 1.5 – 3 g. vecuma grupās izgatavoti sīkās motorikas stendi;
  • āra rotaļnodarbībām nepieciešamais aprīkojums ir nodrošināts – aprīkojums bērnu sporta aktivitātēm, tāfeles, galdi, dabas materiāli u.c.;
  • b/d sašūti 368 tērpi (tai skaitā maskas, kostīmi).

Īstenojam izglītības programmā noteikto izglītības saturu, izmantojot jaunās tehnoloģijas rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu visas dienas garumā.