IESTĀDE ĪSTENO PROGRAMMAS:

  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01 01 11 11, licence V-3167

  • Speciālās pirmsskolas Izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods   01 01 55 11, licence V-3168

MISIJA-

IZGLĪTOJAMO, VIŅU VECĀKU UN PIRMSSKOLAS DARBINIEKU SADARBĪBAS VEICINĀŠANA KOPĪGU MĒRĶU SASNIEGŠANAI, STABILA PAMATA RADĪŠANAI UN JĒGPILNAS, VESELĪGAS, LATVIJAS VALSTIJ LOJĀLAS DZĪVES VEIDOŠANAI IZGLĪTOJAMAJIEM MŪSDIENU LAIKMETĀ

VĪZIJA -

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “AUSEKLĪTIS’ – KONKURĒTSPĒJĪGA, MŪSDIENĪGA, ATBALSTOŠA, DROŠA UN SABIEDRĪBAI ATVĒRTA IZGLĪTĪBAS IESTĀDE, KURĀ KVALIFICĒTI, INOVATĪVI, RADOŠI, UZ SADARBĪBU UN KOMPETENCĒM UN JAUNO TEHNOLOĢIJU JĒGPILNU PIELIETOŠANU VĒRSTI PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJI NODROŠINA METODISKI DAUDZVEIDĪGU, RADOŠU MĀCĪBU PROCESA NORISI ZINĀTKĀRIEM, DRAUDZĪGIEM, MĒRĶTIECĪGIEM UN ATBILDĪGIEM PAR SAVU VESELĪBU IZGLĪTOJAMAJIEM, KĀ ARĪ VIŅU VECĀKIEM, LĪDZATBILDĪGIEM UN UZTICAMIEM PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI, LATVIJAS VALSTIJ, ES

VĒRTĪBAS CILVĒKCENTRĒTĀ VEIDĀ-

                         CIEŅA, ATBILDĪBA, DROŠĪBA. CILVĒKRESURSU LABSAJŪTA.